Notikumi

Dzīvokļa izsole
13.01.2022
paziņojumi

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” atklātā mutiskā izsolē 2022.gada 16.februārī, plkst. 14.00 Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar augšupejošu soli pārdos:

dzīvokli Nr.10 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 58,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 587/17149 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0201 001 un zemes kadastra apzīmējumu 4680 003 0201 par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 14.februārim SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā rakstveidā vai elektroniski namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv iesniedz pieteikumu un maksājumu kvītis par dalības maksas 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) un drošības naudas 420,00 EUR (četris simti divdesmit euro 00 centi) samaksu SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” norēķinu AS SEB bankas kontā LV91UNLA0006000508407 vai AS Swedbankas kontā LV33HABA0551036350561. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022.gada 18.marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar  SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” speciālistu mājokļu jautājumos, zvanot 63722463.