Notikumi

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
01.03.2017
namsaimnieks

Informējam, ka no šī gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Grozījumi paredz:
1) dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus;
2) dzīvokļa īpašniekam atsavinot (pārdodot) dzīvokļa īpašumu, jāinformē dzīvokļa īpašuma ieguvējs (pircējs) par tām dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām saistībā, kas attiecas uz dzīvokļa īpašuma lietošanu;
3) dzīvokļa īpašniekam jāiesniedz mājas pārvaldniekam īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
4) ja dzīvokļa īpašums iegūts izsoles rezultātā, visi maksājumi dzīvokļa īpašuma ieguvējam ir jākārto no tās dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu;
5) dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstveidā jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Dzīvokļa īpašuma ieguvējam pēc darījuma noslēgšanas jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu  dzīvojamās mājas pārvaldniekam;
6) dzīvokļa īpašniekam ir jāveic maksājumi uzkrājumu fondā (saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteikto);
7) vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;
8) aptaujas lēmumu pieņemšanai var rīkot ne tikai pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona, bet arī dzīvokļa īpašnieks;
9) mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemts lēmums saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas jāiesniedz mājas pārvaldniekam.