Par mums

Par mums

SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" izveidots 2013.gada 27.martā, apvienojot SIA "Namnieks", SIA "Sesava KP" un SIA "Gardenes nami".

Uzņēmuma vienīgais dibinātājs un 100% pamatdaļu turētājs ir Dobeles novada pašvaldība. Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, tās sastāvā ir viens valdes loceklis.

Saskaņā ar 2014.gada 1.decembrī apstiprinātajiem Statūtiem, SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" pamatdarbības veids ir pašvaldības un dzīvokļu īpašnieku valdījumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana Dobeles novada teritorijā.

Uz 2020.janvāri, SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" apsaimnieko 187 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:

  • Dobeles pilsētā  - 113;
  • Gardenē - 23;
  • Naudītē un Apguldē - 10;
  • Dobeles novada pagastos - 41.

SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" darbības mērķi ir:

- nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;

- veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu;

- sabiedrības un vides drošības saistīto risku novēršana dzīvojamās ekspluatācijas laikā;

- pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju;

- uzlabot pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

Kopš 2014.gada SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas biedrs. Galvenais mērķis ir aktīvi iesaistīties un piedalīties kopējā darbā un gūt pieredzi no pārējiem LNPAA biedriem, kā arī, izteikt viedokli un piedalīties normatīvo aktu izstrādē.

Lai nodrošinātu veiksmīgu uzņēmuma darbību un sadarbību ar klientiem, SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" darbība balstīta uz šādiem principiem:

nepārtraukta efektivitāte - uzņēmuma cilvēkresursu, finanšu, tehnisko un materiālo resursu efektīva izmantošana, lai kvalitatīvi izpildītu savas funkcijas un sasniegtu pamatdarbības vēlamo rezultātu un mērķi;

pārskatāmība un atklātums - regulāra, savlaicīga un pamatotas informācijas sniegšana klientiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

prioritāšu noteikšana mērķu sasniegšanai - lai saglabātu uzņēmuma maksātspēju un uzņēmuma ilgtermiņa stabilitāti, ir jānodrošina patstāvīga naudas plūsmas kontrole, jāveic tehniskās bāzes un aprīkojuma modernizācija, jānodrošina uzņēmuma speciālistu regulāra kvalifikācijas paaugstināšana.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 1 x gadā Veiktās iemaksas valsts budžetā.pdf
2. Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā

2021. gads

2022. gads

2023.gads

  Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā 2023.gads
3. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā Atalgojumu politika
4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5. Neauditēti ceturkšņa pārskati 1 x ceturksnī

2020.gada 1. ceturksnis

2020. gada 2. ceturksnis

2020. gada 3. ceturksnis

2020.gada 4. ceturksnis

2021. gada 1. ceturksnis

2021. gada 2. ceturksnis

2021. gada 3. ceturksnis

2021. gada 4. ceturksnis

2022.gada 1.ceturksnis

2022.gada 2.ceturksnis

2022.gada 3.ceturksnis

2022.gada 4.ceturksnis

2023.gada 1.ceturksnis

2023.gada 2.ceturksnis

2023.gada 3.ceturksnis

2023.gada 4.ceturksnis

2024.gada 1.ceturksnis

 

6. Auditētais gada pārskats 1 x gadā

Gada pārskati

Gada pārskats par 2023.gadu

Gada pārskats par 2022.gadu

Gada pārskats par 2021. gadu

Gada pārskats par 2020.gadu

Gada pārskats par 2019. gadu

Gada pārskats par 2018. gadu
Gada pārskats par 2017. gadu
Gada pārskats par 2016. gadu
Gada pārskats par 2015. gadu
Gada pārskats par 2014. gadu

 

 

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās Patstāvīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 100% apmērā ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru un uzņēmuma stratēģiju Patstāvīgi

Struktūra

Stratēģija

 

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Patstāvīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” nesaņem ziedojumus (dāvinājumus) un neveic ziedošanu (dāvināšanu).
10. Informācija par iepirkumiem Patstāvīgi Iepirkumu apkopojums
11. Statūti Patstāvīgi Statūti
12. Informācija par SIA "Dobeles namsaimnieks" valdes locekli Patstāvīgi Informācija
13. Normatīvie akti Patstāvīgi Normatīvie akti
14. Cita nozīmīga informācija Pēc nepieciešamības Ētikas kodekss
15. Trauksmes cēlējiem  

Veidlapa

Par trauksmes celšanu lasīt šeit

16. Mūsu paveiktie darbi Fotogalerija

Balkoni

Dūmvadi un ventilācijas skursteņi

Ieejas jumtiņi

Jumta segums

Kāpņu telpas logi

Kāpņu telpas durvis

Lieveņi